Umowa - MB&IT - Southampton computer repair. We fix your laptop

079 76 904 221
MB&IT IT specialists

it Services, MB&IT , Southampton, Hampshire , Michal Wielgosik , Laptop Fix , Computer repair near me

Professional IT Services

Information Technology , Technical Support , it Services , it Consultant

Visit Us on facebook
info@mbandit.co.uk
We accept most of credit cards
We speak Polish
We speak English
Go to content

Main menu:

 
UMOWA O WYKONANIE STRONY   WWW
  
  
  
  
            
Zawarta   w dniu………………..w………………………………………………..
        
  
pomiędzy:
            
  
……………………………………………………………………………………………………………..
            
  
…………………………………………………………………………………………………………….
            
zwanym dalej w umowie Zamawiającym
            
a
            
  
……………………………………………………………………………………………………………..
            
  
……………………………………………………………………………………………………………..
            
Zwanym dalej w umowie Wykonawcą.
            
§ 1
            
Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i   dla Zamawiającego Stronę WWW.
            
§ 2
            
1. Strona zostanie wykonana na podstawie   projektu sporządzonego przez
            
  
……………………………………………………………………………………………………………..
            
2. Projekt Strony zawiera
            
     Zawartość merytoryczną
            
     Zawartość graficzną
            
     System odnośników (linków)
            
§ 3
            
  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotową   Stronę
        
  
……………………………………………...
            
§ 4
            
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi   Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami Projektu lub w trakcie testów   funkcjonalnych strony, działanie Strony będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest   zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie: ….…………………………………………..
            
§ 5
            
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie   wykonania i funkcjonowania Strony w dniu prezentacji, przyjmuje się że Stronę   zaakceptował i odebrał.
            
§ 6
            
  
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię   Strony na
        
  
………………………………………………..
            
§ 7
            
Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony   zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.
            
§ 8
            
Wszelkie prawa autorskie do strony   przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego.
            
§ 9
            
  
Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   w wysokości
        
  
……………………………
            
  
słownie
        
  
………………………………………………………………………………………………….
            
§ 10
            
Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony   osobom trzecim.
            
§ 11
            
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają   formy pisemnej pod rygorem nieważności.
            
§ 12
            
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się   przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.
            
§ 13
            
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów   wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla
            
  
……………………………………………………………………………………………………………..
            
§ 14
            
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących   egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
                                          
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                                           ……………………………………..
 
         
 
Zamawiający                                                                                             Wykonawca
 

MB & IT, Computer services, notebok issue, laptop not switching on, IT Consultant

Southampton web design , virus remove ,graphic project

MB&IT , Computer repair , IT specialist , Professional IT specialists , Computer service , Laptop , notebook, netbook , Remove viruses , Speed up computer , data recovery , MB & IT , computer fix , Southampton , Sholing , Secure computer , secure network ,
We speak Polish
We speak English

Technical Support, computer hardware, virus, malware, spyware removal, tablets, website

Graphic projects, Firmware & software update, CCTV Installation
POLICY
Please read our Terms & Conditions
ABOUT US
Please read about us,
Back to content | Back to main menu